ประกาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ !! การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ !! การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

  ประกาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ !! เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดย สจ.อรรถพร สังข์ใจ...

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญร่วมงานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์...

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้มาฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก...

 • ประกาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ !! การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

  ประกาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ !! การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

  วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564 08:21
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 04:39
 • งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

  งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:46
 • การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:43
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิ

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 02:36

ผู้บริหารโรงเรียน

นายประกอบ  ชินานุปกรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

ห้องแหล่งการเรียนรู้

 

ระบบการศึกษา

eblogdlitstemtepetilfreeviteeputmeakorng

ระบบสำนักงานอื่น ๆ

ptt2AMSS ptt2emisDMC62obec mailegpschoolmis

ข่าวประกาศทั่วไป

 

สถิติการเยี่ยมชม

042119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
22
550
41151
1773
2569
42119

Your IP: 3.236.110.106
2021-07-24 18:10
 • Up Next "ปรับบ้านเป็นห้องเเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"...

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  สร้างความเป็นมาตรฐานสากล  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิถีชีวิตสอดคล้องกับความเป็นไทย ส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม  และดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง
 
1.      บริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.      จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.      พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4.      จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการประเมิน
5.      จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน
 
         นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม  โดยมีจุดมุ่งหมายถือเป็นฐานการเรียนรู้   ดังนี้
 
ความดี
           -  เห็นคุณค่าของตัวเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เช่น มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์      เสียสละ  ขยันประหยัด อดทน  มีสัมมาคารวะและมีมารยาทแบบไทย                     
 
มีปัญญา
 
           - มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน  รักการค้นคว้า
 
           - มีความรู้เป็นสากล  รู้ทันความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ
 
           - มีศักยภาพในการจัดการ  สื่อสารและใช้เทคโนโลยี  ปรับวิธีคิดการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์
 
           - ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 
           - มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  ทักษะการ
           เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ทักษะในการดำรงชีวิตสามารถทำงานตามกระบวนการกลุ่มได้
 
มีความสุข
 
          -  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี
 
          -  ค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
 
มีความเป็นไทย
 
          - นักเรียนมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย
 
          - มีความภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี
 
          - มีความยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเป็นประมุข
 
          - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย
 
ครู   มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้
 
          -    ครูมีความเป็นกัลป์ยานมิตรรักศิษย์เหมือนลูกหลาน
 
          -   ครูเอาใจใส่และให้การอบรมสั่งสอน  ช่วยเหลือแก้ปัญหา
 
          -    ครูมีจิตวิทยา  นำพาศิษย์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
          -    ครูมีความรู้ ความสามารถ  มีเจตคติที่ดีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
 
          -    ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน  ผลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 
          -    ครูได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งด้านวิชาชีพรายได้และขวัญกำลังใจ