กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดย...

กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม...

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ...

งานแสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

งานแสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ได้รับเกียรติจาก...

ประชาสัมพันธ์ครับ โรงพยาบาลลำลูกกาเปิดรับ walk in เด็กๆที่อายุครบ 12 ปี (2)

ประชาสัมพันธ์ครับ โรงพยาบาลลำลูกกาเปิดรับ walk in เด็กๆที่อายุครบ 12 ปี (2)

ประชาสัมพันธ์ครับ วันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลลำลูกกาเปิดรับ walk in เด็กๆที่อายุครบ 12 ปี...

 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพุธ, 28 กันยายน 2565 07:32
 • กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

  กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

  วันพุธ, 28 กันยายน 2565 07:29
 • โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:12
 • งานแสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

  งานแสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

  วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:06
 • ประชาสัมพันธ์ครับ โรงพยาบาลลำลูกกาเปิดรับ walk in เด็กๆที่อายุครบ 12 ปี (2)

  ประชาสัมพันธ์ครับ โรงพยาบาลลำลูกกาเปิดรับ walk in เด็กๆที่อายุครบ 12 ปี (2)

  วันเสาร์, 04 ธันวาคม 2564 05:14

ผู้บริหารโรงเรียน

220

นางสาวชุตินันท์  พั่วนะคุณมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

 

เพิ่มเพื่อน

ห้องแหล่งการเรียนรู้

 

ระบบสำนักงานอื่น ๆ

ptt2AMSS ptt2emisDMC62obec mailegpschoolmis

ข่าวประกาศทั่วไป

 

สถิติการเยี่ยมชม

110476
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
49
255
109576
2177
2174
110476

Your IP: 44.192.20.240
2024-02-29 02:51

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  สร้างความเป็นมาตรฐานสากล  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิถีชีวิตสอดคล้องกับความเป็นไทย ส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม  และดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง
 
1.      บริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.      จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.      พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4.      จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการประเมิน
5.      จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน
 
         นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม  โดยมีจุดมุ่งหมายถือเป็นฐานการเรียนรู้   ดังนี้
 
ความดี
           -  เห็นคุณค่าของตัวเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เช่น มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์      เสียสละ  ขยันประหยัด อดทน  มีสัมมาคารวะและมีมารยาทแบบไทย                     
 
มีปัญญา
 
           - มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน  รักการค้นคว้า
 
           - มีความรู้เป็นสากล  รู้ทันความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ
 
           - มีศักยภาพในการจัดการ  สื่อสารและใช้เทคโนโลยี  ปรับวิธีคิดการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์
 
           - ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 
           - มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  ทักษะการ
           เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ทักษะในการดำรงชีวิตสามารถทำงานตามกระบวนการกลุ่มได้
 
มีความสุข
 
          -  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี
 
          -  ค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
 
มีความเป็นไทย
 
          - นักเรียนมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย
 
          - มีความภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี
 
          - มีความยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเป็นประมุข
 
          - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย
 
ครู   มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้
 
          -    ครูมีความเป็นกัลป์ยานมิตรรักศิษย์เหมือนลูกหลาน
 
          -   ครูเอาใจใส่และให้การอบรมสั่งสอน  ช่วยเหลือแก้ปัญหา
 
          -    ครูมีจิตวิทยา  นำพาศิษย์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
          -    ครูมีความรู้ ความสามารถ  มีเจตคติที่ดีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
 
          -    ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน  ผลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 
          -    ครูได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งด้านวิชาชีพรายได้และขวัญกำลังใจ